Etický kódex pro dodávateľov

Spoločnosť PRAPOL s.r.o. prijala Eticky kódex pre dodávateľov. Celé znenie PDF.

Akékoľvek porušenia Etického kódexu je možné nahlásiť

  1. Poštou na adresu spoločnosti do rúk konateľa spoločnosti
  2. E-mailom na ethics@prapol.sk pričom do predmetu správy prosím uviesť „porušenie etického kódexu“
  3. Telefonicky priamo konateľovi na +421 918 646 646

 Spoločnosť Prapol prehlasuje, že všetky podnety náležite vyšetrí a vyvodí nevyhnutné opatrenia.

Podávateľom je umožnené aj podanie anonymizovaného ohlásenia – avšak je potrebné mať na zreteli, že nebude možné nahlasovateľa spätne kontaktovať za účelom vyžiadania dodatočných informácií.

Spoločnosť Prapol vyhlasuje že voči nahlasovateľom nebude v žiadnom prípade uplatňovať protiopatrenia alebo vyvodzovať zodpovednosť voči nahlasujúcim zamestnancom.